Skip to main content

510 đại biểu xã Long Đống tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII

 

Ngày 4/01/2019 Đảng ủy xã Long Đống tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu  tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

 

IMG-8549 (1).JPG

Qua hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Từ đó, tổ chức thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rãi trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm, Nghị quyết của Đảng.

Sau hội nghị, các cán bộ, đảng viên tham gia lớp học viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về những điểm mới, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp; kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở địa phương và trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong thực hiện Nghị quyết./. 

Được biết, đến thời điểm này 15/22 chi bộ trực thuộc huyện ủy cũng đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng.

Tin, ảnh: Hoàng Lan