Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn: 115 cán bộ, giáo viên tập huấn triển khai công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 22/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

ANH TAP HUAN SANG KIEN 10.jpg

Cán bộ, giáo viên tại lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, 115 cán bộ, giáo viên được hướng dẫn một số quy định về hoạt động sáng kiến trên như: Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông tư 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về hoạt đông sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2020/QĐ - UBND ngày 12/3/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 17/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

ANH TAP HUAN SANG KIEN0.jpg

Quang cảnh tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã trang bị thêm một số kỹ năng thực hiện các bước trong quy trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến công tác sáng kiến, kĩ năng viết, trình bày bản mô tả sáng kiến qua đó nâng cao hiệu quả công tác sáng kiến, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua hoạt động sáng kiến, đáp ứng yêu cầu thực tiễn./.

                                                                             Dương Lan