Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn: Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về sắp sếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn

Ngày 24/12/2019, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về sắp sếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn.

a...0.jpg

            Các đại biểu tại hội hội nghị

            Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn; Quán triệt Kế hoạch của UBND huyện về triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp sếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn.

a0.jpg

Quang cảnh tại hội nghị

       Theo đó, Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bắc Sơn như sau: Nhập toàn bộ 11,74 km2 diện tích đất tự nhiên, 1.832 người của xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn. Sau khi nhập, thị trấn Bắc Sơn có 14,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.402 người. Thành lập xã Bắc Quỳnh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 17,93 km2 diện tích tự nhiên, 2.194 người của xã Bắc Sơn và toàn bộ 14,59 km2 diện tích tự nhiên, 1.913 người của xã xã Quỳnh Sơn. Sau khi nhập, xã Bắc Quỳnh có 32,52 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.107 người.

            Cũng tại hội nghị đã công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự chủ chốt (lâm thời) cấp ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về chỉ định danh sách đại biểu HĐND; chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa Kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã của các đơn vị hành chính cấp xã mới.

            Sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã. Việc tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bắc Sơn là một sự kiện trọng đại tạo ra bước ngoặt mới trong quá trình phát triển ở các địa phương./.

Hữu Khánh