Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bắc Sơn: Giảm 3,18% hộ nghèo

 

          Qua kết quả rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn đa chiều, toàn huyện hiện còn 3.224 hộ nghèo, chiếm 19,3%, giảm 3,18% so với cùng kỳ; số hộ cận nghèo là 1.711 hộ, chiếm 1,29%.

          Để thực hiện được chỉ tiêu trên, trong năm qua huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là triển khai tốt các mô hình giảm nghèo nhanh, bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng giáo dục ý thức tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo cho người dân. Đồng thời, nâng cao năng lực xóa đói giảm nghèo cho nhân dân bằng cách mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhờ đó đến nay tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong toàn huyện là 94,12%. Cùng với đó, huyện triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Nhà nước đối với người nghèo như: Chương trình 30a, Chương trình 135, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để nhân dân có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã giảm đáng kể.

          Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, trong thời gian tới huyện tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình dự án và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững./.

Hoàng Lan