Skip to main content

Bắc Sơn: Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020

Ngày 25/6, Huyện ủy Bắc Sơn phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 cho 78 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

k0.jpg

  Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức cơ bản về Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; đạo đức công vụ; quản lý tài chính trong cơ quan hành chính Nhà nước; cải cách hành chính Nhà nước; thực tiễn quản lý hành chính Nhà nước tại bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, các học viên còn nghiên cứu kiến thức quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ và bồi dưỡng các kỹ năng: quản lý thời gian, quản ý hồ sơ, giao tiếp, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng viết báo cáo…

kk0.jpg

            Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên củng cố kiến thức quản lý Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị, đồng thời từng bước chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện./.

Hữu Khánh