Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 8/2019

Ngày 2/8/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2019. Tại điểm cầu của huyện có các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hôi huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, đại diện lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các xã Hữu Vĩnh, Long Đống, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, thị trấn Bắc Sơn và 15 điểm cầu cấp xã.

 Tại hội nghị, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về “Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương ( khóa XI) về “ Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ( khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền và kết luận, hội nghị.

Kết thúc hội nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện /.

                                                                             Dương Lan