Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4

         Sáng ngày 22/7/2019, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh (QP-AN) huyện Bắc Sơn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP–AN cho các học viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn huyện. Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Hoàng Quốc Tuấn Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP–AN của huyện.

anh 01.jpg

       Quang cảnh tại lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 2 ngày, 43 học viên thuộc đối tượng 4 đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sẽ được học tập nghiên cứu các chuyên đề về: đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.

lan 50.jpg

       Học viên tại lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN

      Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.

Dương Lan