Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBMTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị phản biện dự thảo kế hoặch của UBND huyện Bắc Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 17/03/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch của UBND huyện Bắc Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn đến năm 2025.

PHAN BIEN XA HOI08 (1).jpg

Việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn đến năm 2025, trong đó đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là thu gom và xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và 90% rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng đưa ra nhiều mục tiêu quan trọng như: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng trong việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trở thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí 17 trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào kế hoạch thực hiện nghị quyết, trong đó đi sâu vào từng nội dung để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết trong thời gian sớm nhất./.

Hồng Thuyên