Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Bắc Sơn on 15 March 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
99/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
T3- Danh muc TTHC QLCS.pdf 288.9 KB