Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
20/NQ-UBBC Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
686/UBND-PNV V/v hướng dẫn một số công việc thực hiện sau ngày bầu cử
17/HD-UBND HD Nghiệp vụ tổ chức bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
556/UBND-PNV V/v kiện toàn Tổ bầu cử
16/NQ-UBBC NQ về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
123/KH-UBND KH Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,nhiệm kỳ 2021-2026
92/KH-UBND KH Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bắc Sơn
36/TB-UBBC TB về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026
35/TB-UBBC TB phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bâu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026
47-CV/BTGHU Thông báo về việc mở chuyên mục Văn bản bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
08/NQ-UBBC Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng bầu đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026
01-TB/BCĐ TB phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
31/TB-UBBC TB về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
31/TB-UBBC TB về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
201/UBBC Về việc tiếp nhận đại biểu HĐND cấp xã được bầu tại mỗi đơn vị hành chính và số người trong danh sách ứng cử tại mỗi đơn vị bầu cử
225/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026
112/UBND-PNV V/v thống nhất danh sách thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
110/UBND-PNV V/v triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
44/KH-UBBC KH Triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV về bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026