Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
168/TB-UBND TB tuyên dụng viên chức huyện Bắc Sơn 2023
1365/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả tuyển dụng và phê duyệt danh sách trúng tuyển viên chức huyện Bắc Sơn
101/TB-UBND TB kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn
85/TB-HĐTD TB Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn
76/TB-UBND TB Bổ sung nội dung xét tuyển vị trí giáo viên Tin học tại vòng 2
74/TB-HĐTD TB Về việc triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức vòng 2
67/TB-HĐTD TB Về việc tổ chức thu lệ phí; phổ biến Nội quy; giải đáp vướng mắc liên quan đến kỳ tuyển dụng
1128/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên huyện Bắc Sơn
66/TB-UBND TB Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức tại vòng 2
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 15/3/2023
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
23/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn
3263/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022
3262/QĐ-UBND QĐ Về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với viên chức năm 2022
2923/QĐ-UBND QĐ Về việc công nhận kết quả tuyển dụng và phê duyệt danh sách trúng tuyển viên chức năm 2022
397/TB-HĐTD TB kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyền dụng viên chức năm 2022
135/TB-UBND TB Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
134/TB-UBND TB sửa, đổi một số nội dung tại Thông báo số 120/TB-UBND ngày 06/7/2022
124/TB-HĐTD TB về việc tổ chức thu lệ phí và giải đáp vướng mắc liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức, năm 2022
124/TB-HĐTD TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022
120/TB-UBND TB Sửa, đổi một số nội dung tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 03/6/2022 về tuyển viên chức năm 2022
DS Đăng ký tuyển dụng Viên chức năm 2022 (tính đến ngày 29/6/2022)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 ĐẾN NGÀY 27/6/2022
92/TB-UBND TB tuyển dụng viên chức huyện Bắc Sơn năm 2022
239a/TB-TCTK TB Tuyển dụng công chức năm 2022
110/TB - TCTK TB Tuyển dụng công chức thông kê năm 2022
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020
78/TB-UBND TB về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại UBND huyện Bắc Sơn
163/TB-UBND TB về việc tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020
143/TB-UBND TB kết quả điểm xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự thuộc Ủy ban nhân dân xã Nhất Tiến, năm 2020
95/TB-UBND TB kết quả chúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
94/TB-UBND TB Kết quả điểm chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
2328/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
265/TB-VP TB Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn
265/TB-VP TB Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn
Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi
87/TB-UBND TB kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
86/TB-UBND TB Danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020
81/TB-HĐTD THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020