Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
228/KH-UBND KH Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bắc Sơn
1217/UBND-VHTT V/v Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022
158/PVHTT V/v Tiếp tục tuyên truyền phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và tuyên truyền, hướng dẫn người dân đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
210/KH-UBND KH Phối hợp triển khai thực hiện phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Bắc Sơn
209/KH-UBND KH Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”
936/UBND-VHTT V/v Triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số cho người dân và doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2022.
169/KH-UBND KH Triển khai thự hiện mộ số nhiệm vụ quan trọng thú đẩy triển khai chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022
492/UBND-VHTT V/v tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022
86/KH-UBND KH thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022
36/KH-UBND KH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
141/UBND-VHTT V/v tiếp tục duy trì hoạt động của nhóm Zalo phát triển kinh tế số và cửa hàng số trên sàn thương mại điện tử
76/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Bắc Sơn
08/PVHTT V/v tuyên truyền thực hiện Nghịquyết số49-NQ/TU, ngày28/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về“Chuyển đổi sốtỉnh Lạng Sơn đến năm 2025,định hướng đến năm 2030”
304/KH-UBND KH Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạg Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bắc Sơn