Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
243/TB-UBND TB Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2021 huyện Bắc Sơn
3007/QĐ-UBND QĐ về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Bắc Sơn
155 /TB-UBND TB Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021 huyện Bắc Sơn
82/TB-UBND TB công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2021 huyện Bắc Sơn
188/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Bắc SơnVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Bắc Sơn
06/TB-UBND TB công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020
241/TB-UBND TB Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021.
180/TB-UBND TB Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý III năm 2020
114/TB-UBND TB Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý II năm 2020
51 /TB-UBND TB Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2020
4468/QĐ-UBND QĐ về việc Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020