Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
911/UBND-VP V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống COVID - 19
908/UBND-VHTT V/v Tăng cường tuyên truyền phòng, chống Covid-19
893/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo kết luận số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ và Công điện 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế
891/UBND-TTVHTT&TT V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội diễn tuyên truyền "Ca khúc cách mạng" năm 2020
890/UBND-VHTT V/v tăng cường tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác trang trí khánh tiết, cổ động trực quan; trưng bày ảnh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
890/UBND-VHTT V/v tăng cường tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác trang trí khánh tiết, cổ động trực quan; trưng bày ảnh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025
887/UBND-PCTT V/v chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng
886/BCĐ V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
872/UBND-VP V/v thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
169/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quôc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
168/KH-BCĐ KH công tác của Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020
857/UBND-VP V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19
837/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19
310 /UBND-VP NQ về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2020
07/CTr-UBND Chương trinh công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2020
157/KH-UBND KH Nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Bắc Sơn năm 2020 và các năm tiếp theo
752 /UBND-CAH V/v tăng cường vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
150/KH-BCĐ KH tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
09/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2020
685/UBND-CAH V/v nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín dụng khi thực hiện giao dịch vay mượn, sử dụng vốn
127/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
124/KH-UBND KH về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 củ a HĐND tỉnh Lạng Sơn
481 /UBND-VP V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
467/UBND-VP V/v triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
461 /UBND-VP V/v thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
113/KH-UBND KH hành động thực hiện Chiến lƣợc Dân số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Bắc Sơn
419 /UBND-PVHTT V/v triển khai Kế hoạch số 65/KH- UBND, ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ƯD CNTT giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
112/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
413 /UBND-PVHTT V/v triển khai tuyên truyền công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện
110/KH-UBND KH triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
109/KH-BCĐ KH Phòng, chống HIV/AIDS huyện Bắc Sơn năm 2020
109/KH-BCĐ KH Phòng, chống HIV/AIDS huyện Bắc Sơn năm 2020
393/UBND-TCKH V/v thực hiện chính sách hỗ trợ các xã An toàn khu, vùng An toàn khu
107/KH-UBND KH Truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
106/KH-UBND KH triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
105 /KH-BCĐ KH thực hiện phƣơng án cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại một khu dân cƣ trên địa bàn huyện Bắc Sơn
99 /KH-UBND KH Triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Bắc Sơn
104 /KH-UBND KH thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020
366 /UBND - PVHTT V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìm, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
07 /CTr-UBND Chương trình công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2020