Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Submitted by Tổng biên tập on 23 July 2020

THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN

Chủ tịch HĐND huyện Bắc Sơn

 Ông Hoàng Văn Hồng

Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 Bà Lê Thị Nga

 ĐT: 0915580680

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN

Chủ tịch UBND huyện                     

 Ông Nguyễn Ngọc Thiều

 ĐT: 0987 833 368

Phó chủ tịch UBND huyện

 Ông Lộc Quang Hòa

 ĐT: 0913 713 066

Phó chủ tịch UBND huyện

 Bà Dương Thị Thép

 ĐT: 0917 688 298

 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

Chánh Văn phòng

Ông Vũ Quang Hiển

ĐT: 0919 792 981

Phó chánh Văn phòng

Ông Dương Công Nam

ĐT: 0945 029 059

THANH TRA HUYỆN

Chánh Thanh tra

Bà Nguyễn Thị Hiền

ĐT: 0384 302 382

 
Phó chánh Thanh tra

Ông Hoàng Trường Sơn

ĐT: 0848 293 296

 

 PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Ông Dương Xuân Văn

ĐT: 0915705559

Phó trưởng phòng

Ông Trần Đức Quỳnh

ĐT: 0916 948 083

Phó trưởng phòng

Anh Phương Anh Tư

ĐT: 0942 106 555

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng

Ông Dương Hữu Phong

ĐT: 0915 683 170

Phó trưởng phòng

Bà Hoàng Thị Quy

ĐT: 0913 025 635

Phó trưởng phòng

 

Ông Trịnh Minh Tuấn

ĐT: 0989 857 837

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Trưởng phòng

Ông Hoàng Thanh Bình

ĐT: 0912 622 732

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng

Ông Vi Đình Thiện

ĐT: 0912 954 919

Phó trưởng phòng

Ông Vũ Văn Hoạch

ĐT: 0915 262 021

Phó trưởng phòng

Ông Hoàng Văn Thủy

ĐT: 0947 389 881

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng

Ông Lộc Quang Cường

ĐT: 0912 618 705

Phó trưởng phòng

Anh Hoàng Minh Tùng

ĐT: 0946 099 008

                                                                      

PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng

Bà Đàm Hồng Hoa

ĐT: 0912 997 848

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI - DÂN TỘC

Trưởng phòng

Bà Dương Thị Thanh Thịnh

ĐT: 0944 211 136

Phó trưởng phòng

Bà Dương Thị Ngọc Nguyên

ĐT: 0915 562 664

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng

 Bà Đỗ Thanh Loan

ĐT: 0915 583 000

Phó trưởng phòng

Bà Dương Hồng Hạnh

ĐT: 0915 584 898

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Trưởng phòng

Ông Lê Đức Thọ

ĐT: 0945 722 856

Phó trưởng phòng

Ông Dương Doãn Trung

ĐT: 0914 526 089

Phó trưởng phòng

Ông Hoàng Văn Thơ

ĐT: 0916 637 747