Skip to main content

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Submitted by Tổng biên tập on 23 July 2020

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN

Chủ tịch HĐND huyện Bắc Sơn

Ông Hoàng Văn Hồng

ĐT: 0985 725 516

Phó chủ tịch HĐND huyện Bắc Sơn

Bà Lê Thị Nga

ĐT: 0915 580 680

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN

Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn

Ông Nguyễn Ngọc Thiều

ĐT: 0987 833 368

Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn

Ông Lộc Quang Hòa

ĐT: 0913 713 066

Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn

Bà Dương Thị Thép

ĐT: 0917 688 298

 

VĂN PHÒNG HĐND& UBND HUYỆN BẮC SƠN

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

Ông Vũ Quang Hiển

ĐT: 0919 792 981

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

Ông Dương Công Nam

ĐT: 0945 029 059

 

THANH TRA HUYỆN BẮC SƠN

Chánh Thanh tra huyện Bắc Sơn

Ông Trinh Minh Tuấn

ĐT: 0989 857 837

Phó chánh Thanh tra huyện Bắc Sơn

Ông Hoàng Trường Sơn

ĐT: 0848 293 296

 

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BẮC SƠN

Trưởng phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn

Ông Dương Xuân Văn

ĐT: 0915 705 559

Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện

Ông Trần Đức Quỳnh

ĐT: 0916 948 083

Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện

Ông Phương Anh Tư

ĐT: 0942 106 555

 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN BẮC SƠN

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

Ông Dương Hữu Phong

ĐT: 0915 683 170

Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

Bà Hoàng Thị Quy

ĐT: 0913 025 635

Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

Ông Vũ Văn Dũng

ĐT: 0915 802 998

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN BẮC SƠN

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

Ông Hoàng Thanh Bình

ĐT: 0912 622 732

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN

Trưởng phòng NN&PTNN huyện

Ông Vi ĐìnhThiện

ĐT: 0912 954 919

Phó trưởng phòng NN&PTNN huyện

Bà Hoàng Văn Thủy

ĐT: 0947 389 881

Phó trưởng phòng NN&PTNN huyện

Ông Nguyễn Thị Vinh

ĐT: 0912 218 356

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN BẮC SƠN

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Ông Lộc Quang Cường

ĐT: 0912 618 705

Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Ông Hoàng Minh Tùng

ĐT: 0946 099 008

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BẮC SƠN

Trưởng phòng Tư pháp huyện

Bà Đàm Hồng Hoa

ĐT: 0912 997 848

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI – DÂN TỘC HUYỆN

Trưởng phòng LĐTBXH-Dân tộc huyện

Bà Dương Thị Thanh Thịnh

ĐT: 0944 211 136

Phó trưởng phòng LĐTBXH-Dân tộc huyện

Bà Dương Thị Ngọc Nguyên

ĐT: 0915 562 664

Phó trưởng phòng LĐTBXH-Dân tộc huyện

Bà Nguyễn Thị Lý

ĐT: 0916 095 969

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN BẮC SƠN

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Bà Đỗ Thanh Loan

ĐT: 0915 583 000

Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Bà Dương Hồng Hạnh

ĐT: 0915 584 898

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC SƠN

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ông lê Đức Thọ

ĐT: 0945 722 856

Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ông Dương Doãn Trung

ĐT: 0914 526 089

Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ông Hoàng Văn Thơ

ĐT: 0916 637 747