Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 17 January 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
08/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
08 TB - UBND.pdf 1015.08 KB
TB công khai NSNN năm 2021 (1).xls 55 KB