Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

          Trong 2 ngày 27-28/3, Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới 18 xã, thị trấn. Tại điểm cầu huyện Bắc Sơn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Báo cáo viên, cộng tác viên dư luân xã hội, các đ/c cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện, bí thư, phó bí thư, đảng viên các chi bộ bộ: Đảng bộ Công an huyện, Quân sự huyện, Trung tam Y tế.

                    

Quang cảnh tại điểm cầu huyện Bắc Sơn

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

          Trên cơ sở những thông tin, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nắm bắt tại hội nghị nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng lãnh đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

                                                                                                       Dương Lan