Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Năm 2020 huyện Bắc Sơn có 483 hộ thoát nghèo

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020, huyện Bắc Sơn có 483 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm 2,97%. Hiện toàn huyện còn 1.589 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,17%; thoát cận nghèo là 104 hộ, tỷ lệ giảm 0,71%, hiện còn 1.299 hộ cận nghèo chiếm tỷ lên 7,5%.

Hiện nay toàn huyện có 10 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo < 7% là Thị trấn, Bắc Quỳnh, Hưng Vũ, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Vũ Sơn, Chiến Thắng, Đồng Ý, Chiêu Vũ, Tân Lập. 8 xã còn lại có tỷ lệ hộ nghèo từ 9,67% đến 27,74% là Long Đống, Trấn Yên, Nhất Hòa, Tân Thành, Vạn Thủy, Tân Tri, Tân Hương, Nhất Tiến.