Skip to main content
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG LĨNH VỰC DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN
tiêu đề
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu vào đường huyện, đường nội thành
HỒ SƠ, THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Nội dung thủ tục cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường huyện do UBND tỉnh giao UBND huyện, thành phố quản lý
Chấp thuận công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ đối với đường huyện, đường nội thành
Thủ tục thực hiện cơ chế một cửa trong công tác cấp Giấy phép xây dựng theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bắc Sơn
Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn
Thủ tục cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường huyện, đường nội thành do UBND tỉnh giao cho UBND huyện, thành phố quản lý
Thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện, đường nội thành.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG-BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN,
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN,
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Thủ tục một cửa đối với lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện
Thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công tác quản lý nhà nước về Hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Thủ tục đang ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Thủ tục hành chính xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện