Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. UBND huyện Bắc Sơn cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phùng Thị Thanh Nga.

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn.

- Số điện thoại: Cơ quan: 02053 837 219; Di động: 0962 566 366.

- Địa chỉ Email: ptnga@langson.gov.vn.