Câu hỏi:
Thủ tục hành chính đất đai
Nội dung:
Tôi muốn hỏi về thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất
Người gửi: UBND huyện Bắc Sơn
Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn - Huyện Bắc Sơn - Thị Trấn Bắc Sơn
Trả lời:
  • Để xem chi tiết TTHC lĩnh vực đất đai, công dân vui lòng xem tại địa chỉ:

    https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=18479&thutuc=1&numCQ=22&numCQ2=17&dieuKienMoRong=&maCoQuan=btt_cap_huyen&maLinhVuc=DD&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=df9986601c0f10860b5ac368e885d3f3-28184f8120428d4694e04f08c85ff861

    23/02/2024  |  UBND huyện Bắc Sơn đã phản hồi

  • https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=18479&thutuc=1&numCQ=22&numCQ2=17&dieuKienMoRong=&maCoQuan=btt_cap_huyen&maLinhVuc=DD&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=df9986601c0f10860b5ac368e885d3f3-28184f8120428d4694e04f08c85ff861

    23/02/2024  |  UBND huyện Bắc Sơn đã phản hồi